Autor Tema: BALISTIKA OPĆENITO  (Posjeta: 7009 )  Share 

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Carinik

 • Global Moderator
 • Grizli
 • *****
 • Postova: 1204
 • "DOBAR POGLED"
BALISTIKA OPĆENITO
« : 01-11-2010, 18:33:34 »
BalistikaNa samom početku bavljenja lovom, ljudi su koristili predmete iz prirode; kamenje, drvene toljage i koplja kako bi se odbranili od divljih zvijeri ali i savladali veće i krupnije zvijeri. Oružje je kroz epohe usavršavano, jer su ljudi shvatili da je za njih sigurnije obavljati lov sa odstojanja. Pravu prekretnicu u ovom razvoju je predstavljao izum baruta koji je iskorišten za pogon projektila kroz balističku cijev. Budući da je pri paljenju barut uvijek izazivao plamen, novi princip je započeo eru "vatrenog oružja". Način punjenja prvih oružja je bio kroz usta cijevi uz ubacivanje baruta, zaptivnog materijala i zrna uz nabijanje svakog sloja. Prva zrna su pravljena od kamena a kasnije od olova. Sljedeći korak je bio prelaz na puške nabijene otraga i dalje usavršavanje zrna i cijevi. Posebno treba ipak naglasiti izum bezdimnog baruta, nakon čega su izrađeni i prvi meci sa bezdimnim barutom. Kraj devetnaestog stoljeća predstavlja pravi bum u usavršavanju vojnog i lovačkog oružja, pri čemu ne treba posebno objašnjavati inovacije Mausera čija repetirka mod. 1898 u kalibru 8x57IS predstavlja ishodište svih modernih karabina obrtno-čepnog mehanizma čiji sistem i danas koriste najveći proizvođači oružja kao što su Manlicher, Sako, Winchester, Remington, Savage, Ruger i dr. John Browning konstruira prvenstveno vojno i policijsko oružje, ali poluautomatski karabin BAR, bok sačmarica Superposed, prva pumperica i poluautomatska sačmarica Auto 5 ostaju i do danas neprevaziđeni. Winchester industrijalizira popularni Winchester 73-karabin polužnog mehanizma a potom i neprevaziđeni mod. 94 u kalibru .30-30.

Prvu bok sačmaricu, popularnu "bokericu" izradio je puškar Petrika još 1920.-te godine, ali je tek J.Browning usavršio njihovu konstrukciju. Od tada bokerice dominiraju strelištima a danas su popularnije i u lovu od klasičnih položara. Upravo razvojem ovog tipa oružja, došlo je i do pojave kombinovanih pušaka, koje kako im samo ime govori, kombinuju dva i više kalibara sa dvije do četiri cijevi. Najkvalitetnije izvedbe ovih pušaka i danas imaju njemačke firme Heym, Blaser, Sauer, Merkel, austrijski puškari iz Ferlacha, Borownik, Peter Hofer i drugi. U našim krajevim su vrlo popularne kombinovane puške Češka zbrojovka, kvalitetne izvedbe Berette i drugih talijanskih proizvođača kao i kvalitetne ruske izvedbe. Prve poluautomatske sačmarice i karabine patentirao je J.Browning svojim modelima Auto-5 i Browning BAR, koje su danas opšte prihvaćene od svih većih proizvođača i koriste se sve više i kod nas, iako je njihova upotreba ograničena zakonskim i normativnim aktima.

Povećanje preciznosti na većim daljinama je omogućeno razvijanjem teleskopskih nišana-snajpera, koji se danas ugrađuju osim na karabine i na sačmarice, pištolje, samostrele pa čak i na lukove. Pored snajpera razvijen je i čitav niz drugih optičkih nišana kao što su: kolimatorski nišani, "crvene tačke", holografski i laserski nišani.

Najnoviji trendovi u pogledu oružja i municije su pojava električnog opaljenja, kao i supstitucija olovnih zrna čeličnim i legiranim, dok istovremeno sve više se u lovu koriste i stari metodi lova i usavršena, ali ipak stara oružja. Ovdje izdvajamo lov oružjima na nabijanje, lukom i strijelom kao i malim oružjima-pištoljima i revolverima. Novi materijali kao što je karbon i lake legure metala kao i tehnologije koje prate proizvodnju omogućuju dalje usavršavanje, povećanje preciznosti, dometa a industrijalizacija i serijska proizvodnja do smanjenja cijena i popularizacije.

Uporedo sa razvojem oružja, zamah dobija i razvoj metaka i njihovih kalibara koji brzo bivaju prihvaćeni od strane velikih i poznatih proizvođača municije, od kojih posebno izdvajamo .30-06 Springfield i .308 Winchester, čijim proširenjem odnosno suženjem grla čahure se razvija cijela porodica novih kalibara kao što su:.25-06 Rem, .280 Rem, .36 Whelen, .243 Win, 22-250 Rem itd. Dvadeseto stoljeće je donijelo i pojavu tzv. magnum kalibara, kolji u principu predstavljaju povećanje zapremine čahure u koje može stati više baruta nego u uobičajene. Tako se pojavio napr. metak .300 Winchester Magnum, potom 7 mm Rem. Magnum. U magnum kategoriju idu u evropski kalibri kao 8x68S.

Razvijen je i čitav niz djelomično ekspanzivnih zrna i zrna sa kontroliranom ekspanzijom-ovisno o vrsti lovne divljači za lovačke puške sa glatkim cijevima. Pioniri na tom polju su u Evropi bili čuveni G.Brenecke a u Americi J.Nosler. Razvoj ovih zrna je i danas u toku tako da se na tržištu mogu pronaći različite vrste mataka sa jedinačnim zrnom. Inovacija plastične patrone datira iz 1958. god. kada je Remington napravio prvu plastičnu čahuru za sačmarice kako bi izbjegao problem vlaženja i bubrenja kartonskih čahura.

Najnovije konstrukcije zrna u kombinaciji sa specifičnim težinama, zadovoljavaju i najprobirljivije lovce koji su u prilici, a na osnovu svog iskustva, vrste divljači koju love, tipa oružja i drugih faktora, pronaći odgovarajuću municiju. Važno je napomenuti da je stalnim poboljšanjima zrna odstupljeno od nepisanog pravila da se za svu divljač visokog lova koristi ista municija, jer ni karakteristike same divljači nisu iste. Radi vizualizacije posljednje rečenog dajemo nekoliko slika različitih tipova zrna proizvođača RWS.
               
Lovačka municija za puške sačmarice također ne zaostaje u stalnom usavršavanju i usvajanju novih tipova. Tako se i na našem tržištu već može naći novija vrsta municije, popularno nazvana "Mini-magnum" a koja se može koristiti i u sačmaricama sa dužinom ležišta čahure 70 mm (za razliku od pravog Magnum-a koji ima dužinu ležišta 76 mm). Sačma ove municije u puno većem broju pogađa divljač nego standardna, čime se poboljšava dejstvo i zaustavljanje divljači, odnosno smanjuje mogućnost gubljenja ranjene divljači. Pored ove municije treba istaknuti i pojavu municije sa dvostrukim dejstvom, tzv. "Double impact" municije koja kao svoju osnovnu karakteristiku ima da je sama sačma podijeljena i "upakovana" u dvije grupe, pri čemu se prva grupa sačme rasipa na 20-80 m a druga grupa iza 80 metara. Konstrukciju ovog lovačkog metka patentirao je čuveni talijanski proizvođač Zanoletti.

Kako bi nadalje mogli dati neke od osnovnih naznaka ove zaista široke teme, prvo ćemo dati pregled nekih od osnovnih pojmova koji su potrebni:

Lovačko oružje je dugo vatreno oružje koje se nabavlja radi bavljenja lovom. Lovačkim oružjem smatra se i kratko vatreno oružje koje služi za zadavanje samilosnog hica divljači. Ne smatra se kratkim vatrenim lovačkim oružjem ono oružje koje je manjeg kalibra od 7,62 mm i ono koje je uređeno za prijem naboja čija je kinetička energija manja od 300 džula (J).
Registracija oružja je unos podataka o oružju i vlasniku, odnosno korisniku oružja u službene upisnike propisane Zakonom kao i propisima donesenim na osnovi ovoga Zakona uz izdavanje odgovarajuće isprave (oružnog lista i odobrenja za držanje oružja).
Vatreno oružje su sve vrste pušaka, pištolja i revolvera, kao i sve vrste naprava iz kojeg se pomoću potisnutog djelovanja barutnih plinova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sačma, strelica ili drugi projektil. Vatreno oružje može biti s repetirajućim mehanizmom, poluautomatsko ili automatsko.
Kratko vatreno oružje jest oružje čija cijev nije duža od 30 cm, a ukupna dužina ne prelazi 60 cm. Dugačko vatreno oružje jest oružje čija je cijev duža od 30 cm, a ukupna dužina prelazi 60 cm.
Oružje s repetirajućim mehanizmom jest oružje kod kojega je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno preko mehanizma ubaciti metak u cijev. Poluautomatsko oružje jest oružje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno pripravno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskanjem obarača moguće ispaljivati samo po jedan metak. Automatsko oružje jest oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više metaka. Oružjem prema Zakonu smatraju se i bitni dijelovi oružja. Bitni dijelovi oružja su cijevi s ležištem metka, cijevni umeci, zatvarač, navlaka te bubanj kod revolvera.


Lovačko oružje je osnovni alat za obavljanje lova. Prema vrsti municije dijeli se u dvije grupe: sačmarice i kuglare.

Sačmarice su lovačke puške za gađanje pokretnih ciljeva uglavnom sitne divljači širokim snopom sačme. Tokom razvoja ovih pušaka stvoreno je mnogo sistema pušaka sačmarica koje se razlikuju prema broju cijevi, položaju cijevi, mehanizmu za okidanje itd. Prema broju cijevi su napr. jednocijevke, koje mogu biti obične i poluautomatske, dvocijevke koje mogu biti sa položenim cijevima i cijevima jedna iznad druge (bokerica). Glavni dijelovi sačmarice su: cijevi, glava, kundak i kundačić (podkundak). Cijevi se izrađuju od kvalitetnih vrsta čelika i na njima razlikujemo ležište metka, konusni prelaz i cijev. Ležište metka izrađuje se u nekoliko dužina ali su najčešće 65, 70 i 76 mm, tako da se u sačmarici sa dužinom ležišta 65 mm ne smiju upotrebljavati duži meci. Cijev sa unutrašnje strane je potpuno glatka i polirana. Može biti potpuno jednako široka od konusnog prelaza do usta cijevi ili sa suženjem pri ustima cijevi (čokirane). Kalibri sačmarica označavaju se brojevima 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 i 36 pri čemu ove oznake ne govore o prečniku cijevi u milimetrima, već označavaju koliko se kugli istog prečnika može izliti iz jedne funte olova (oko 453,6 gr.) Sačmarice koriste municiju punjenu sačmom ili jednim zrnom (kuglom). Sam metak sastoji se od čahure, upaljača ili kapisle, barutnog punjenja, čepa, sačme (ili kugle) i poklopca koji zatvara metak. Sačma se najčešće radi od olova a u novije vrijeme i od drugih, ekološki bolje prihvatljivih metala. Sačma se izrađuje u različitim dimenzijama (prečnicima) kuglica pri čemu se označavanje vrši prema donjoj tabeli. Sitnija sačma je lakša, brže gubi brzinu, ima manji domet i više se rastura i obratno. Na osnovu ovih karakteristika se u lovu određuju vrste municije koje se koriste za pojedinu divljač.

U lovačke puške kuglare ubrajamo sve lovačke puške sa izolučenim cijevima. One se rade u obliku karabina, dvocijevki ili trocijevki prelamača i u obliku kombinovanih pušaka od kojih je bar jedna cijev izolučena. Osnovna razlika u odnosu na sačmarice je u izradi cijevi koje su kod ovih pušaka sprilano uzdužno izbrazdane sa po 4-6 polja i žlijebova, tako da zrno na putu kroz nju pravi krug od 360 stepeni. Ove puške imaju obavezan nišan i mušicu, tačno fiksirane u smjeru ose cijevi. Kalibar kuglara prema evropskom standardu mjeri se u milimterima a označava se oznakom kalibar (mm) x dužina čahure (mm) uz dodatne oznake koje označavaju konstrukciju ležišta metka. Kalibri kuglara američke i engleske proizvodnje mjere se u inčima (colima) i tako i označavaju, iako ovo pravilo nije precizno radi velikog broja proizvođača koji su davali oznake i na osnovu nekih drugih elemenata. Ovisno o načinu izvlačenja čahure iz ležišta metka kao i samoj konstrukciji ležišta metka i drugim karakterisitkama, uz oznaku kalibra kuglare, napr. 7x57 dodaju se oznake koje tačno određuju karakteristike te puške napr. 7x57 R pri čemu oznaka R govori da čahura ovog metka ima rub i da je namjenjena puškama prelamačama. Ako pak ta oznaka ne postoji onda nam to govori da se radi o municiji namjenjenoj karabinima sa mehanizmom za izvlačenje čahure.

Malokalibarske puške su puške sa izolučenim cijevima kalibra manjeg od 6 mm. Kod nas su najpoznatije one sa kalibrom 5,6 mm.

Od velike važnosti, posebno u lovu na divljač visokog lova, je pravilan izbor kako oružja tako i municije koja se koristi. Iako smo svjesni da na tržištu i u vlasništvu lovaca postoji cijeli niz raznovrsnih tipova oružja, njihovih kalibara i municije, na ovom mjestu želimo da istaknemo neke osnovne balističke pokazatelje i uporedbu svojstava kalibara za tip municije KS proizvođača čuvenog proizvođača RWS.

Dosta zanimljivih pojmova je detaljno objašnjeno u LEKSIKONU LOVAČKOG ORUŽJA.


 
Nabavka oružja za samoobranu može se odobriti radi držanja, a lovačkog i sportskog oružja radi držanja i nošenja.
Nadležno tijelo izdat će građaninu odobrenje za nabavku oružja ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je navršio 18 godina života,
2) da nije osuđen za krivično djelo, za krivično djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga krivična djela s elementom nasilja, koristoljublja ili niskih pobuda ili ako je za takvo krivično djelo pokrenut postupak,
3) da nije kažnjen za prekršaj, odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zloupotrebljeno,
4) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, teže poremećeni obiteljski odnosi, susjedski odnosi ili odnosi na radnom mjestu, disciplinske povrede propisa o lovstvu i sl.,
5) da ima opravdani razlog za nabavku oružja,
6) da raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja, što se za lovačko vatreno oružje dokazuje potvrdom o položenom lovačkom ispitu.

Pojednostavljeno rečeno, procedura registracije lovačkog oružja teće sljedećim redoslijedom:

1. Dobijanje uvjerenja o položenom lovačkom ispitu kod sekretara LUG "Srndać".

2. Dobijanje uvjerenja o nekažnjavanju u Općinskom sudu Visoko i nadovjera u Kantonalnom sudu u Zenici.

3. Sa gore pomenutim dokumentima predaje se zahtjev za odobrenje za nabavku oružja u PU Visoko. Procedura odobravanja nabavke oružja traje 3-4 sedmice.

4. Nakon dobijanja odobrenja za nabavku oružja od MUP-a Ze-Do Kantona, lovac koji ima namjeru nabaviti oružje, dužan je nabavku izvršiti u roku od 6 mjeseci. Odobrenje za nabavku oružja izdaje se u dva primjerka, od kojih je jedan namjenjen trgovcu ili vlasniku polovnog oružja od kojeg se oružje nabavlja a drugi se vraća u PU Visoko.

5. Sa računom za kupljeno oružje, odnosno kupoprodajnim ugovorom i oružnim listom ukoliko se radi o polovnom oružju, i jednim primjerkom odobrenja za nabavku, se podnosi zahtjev za izdavanje oružnog lista PU Visoko.


Vlasnik odnosno korisnik oružja dužan je oružje održavati u ispravnom stanju, pravilno i oprezno rukovati s njim. Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista i lične karte ili druge lične isprave. Oružje je zabranjeno upotrebljavati na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost ljudi. Lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta, strelišta ili drugih mjesta određenih za vježbe gađanja. Dugo lovačko oružje mora se izvan lovišta, odnosno strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, a kratko lovačko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima, u kojima se ne smije nalaziti streljivo. Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvo oružje ili odobrenje za nabavku takvog oružja.
« Zadnja izmjena: 01-11-2010, 18:35:15 Carinik »

Beba

 • Grizli
 • *
 • Postova: 1466
Odg: BALISTIKA OPĆENITO
« Reply #1 : 24-11-2010, 17:14:45 »
Evo jedna stranica o balistici neka se nađe nije od viška.
http://www.srndac-visoko.co.ba/balistika.htm

seter

 • Mamut
 • *
 • Postova: 5646
Odg: BALISTIKA OPĆENITO
« Reply #2 : 24-11-2010, 19:31:36 »
Mislim da je prvu bokericu ipak napravio John Moses Browning (1855 – 1926). U svakom slučaju, on je čovjek koji je napravio revoluciju u konstruisanju oružja. Prvo poluautomatsko i automatsko oružje je upravo on konstuisao. Slide-action (pumparice), petometke, prvo vojno automatsko oružje... sve je ovo njegova zasluga. I određeni kalibri, posebno i danas popularni pištoljski kalibar 45 ACP.
Prvo oružje je konstruisao sa 13 godina! Genijalac.
Inače Browning je američka firma koja ima svoje pogone u različitim zemljama. Kod nas naziv ove kompanije (čovjeka) uglavnom pogrešno izgovaraju: broving; mislim da je pravilno "brauning". Mislim da bi naš forumaš iz USA trebao ovo da nam razjasni.
Pozz


« Zadnja izmjena: 24-11-2010, 19:37:04 seter »

Ko ovdje nije poludio- taj nije normalan!

AdoCO

 • Lisica
 • ***
 • Postova: 331
  • Upland Hunting the Springer Spaniel Way
Odg: BALISTIKA OPĆENITO
« Reply #3 : 25-11-2010, 23:23:59 »
Seter,

Ovo Amerikanac mora da se odnosi na mene ;)

Izgovor "Brauning" je pravilan. Ne znam da li je napravio bokericu, ali je poluautomatska sacmarica Bowning A-5 njegovo djelo.
Vazno je napomenuti da je i njegov otac bio "Gun Maker' tako da je on vec od malih nogu bio upoznat sa pravljenjem oruzja.
Sta ti mislis sto ja nosam Citori-ja ;)

Kako ti se svidza ova Cynergy sa slike? Ja sam kontao o njoj, ali sam se ipak odlucio za Citori.

Mislim da je prvu bokericu ipak napravio John Moses Browning (1855 – 1926). U svakom slučaju, on je čovjek koji je napravio revoluciju u konstruisanju oružja. Prvo poluautomatsko i automatsko oružje je upravo on konstuisao. Slide-action (pumparice), petometke, prvo vojno automatsko oružje... sve je ovo njegova zasluga. I određeni kalibri, posebno i danas popularni pištoljski kalibar 45 ACP.
Prvo oružje je konstruisao sa 13 godina! Genijalac.
Inače Browning je američka firma koja ima svoje pogone u različitim zemljama. Kod nas naziv ove kompanije (čovjeka) uglavnom pogrešno izgovaraju: broving; mislim da je pravilno "brauning". Mislim da bi naš forumaš iz USA trebao ovo da nam razjasni.
Pozzseter

 • Mamut
 • *
 • Postova: 5646
Odg: BALISTIKA OPĆENITO
« Reply #4 : 26-11-2010, 20:10:04 »
Naravno da si ti naš amerikanac  :D
Ma prelijepe su ove puške... Vidim da im je i cijena solidna. Svaka je preko 3000$. Ali, vrijedi vala svakog centa. Ja volim lijepe puške :-[
Ne bi mi smetalo ni ovako nešto:

« Zadnja izmjena: 26-11-2010, 20:15:10 seter »

Ko ovdje nije poludio- taj nije normalan!

Sale puc pu ruc

 • Mamut
 • *
 • Postova: 2153
Odg: BALISTIKA OPĆENITO
« Reply #5 : 27-02-2011, 21:55:14 »
 :'( zasuzio sam na ovu 20..

bambi

 • Lisica
 • ***
 • Postova: 511
Odg: BALISTIKA OPĆENITO
« Reply #6 : 31-10-2011, 22:46:39 »
   Vidim da tema dugo stoji, a i prethodno napisano u njoj baš i nije balistika.
   Šta je balistika u stvari, nauka ili dio mehanike, koja je opet u sklopu fizike kao nauke, o tome se nisu složili ni oni koji se profesinalno bave balistikom. U svakom slučaju, balistika je disciplina koja proučava kretanje projektila koroz cijev, kretanje kroz vazdušni prostor i konačno djelovanje projektila na cilj. Tako se balistika dijeli na unutrašnju (cijevnu), spoljašnju i ciljnu ili terminalnu. Mnogo je faktora koji utiču na to da projektil koji izađe iz cijevi završi na željenom mjestu, te da na pogođenom cilju izazovu željene efekte.
Rođen da lovi, osuđen da radi...