Štampa

IZBORNA SKUPŠTINA SLOUBIH NAJKASNIJE DO 15. OKTOBRA 2013.

Autor Super User. Posted in vijesti

Redovnoj izvještajnoj Skupštini Saveza lovačkih organizacija u BiH, koja je 22. juna 2013. godine održana u Sarajevu, prisustvovala su ukupno 72 delegata. Tom prilikom usvojeni su su izvještaji o dosadašnjem radu kao i planovi za 2013./2014. godinu SLOuBiH i njegovih organa. Izborna skupština Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini bit će održana najkasnije do 15. oktobra ove godine, jednoglasno su odlučili delegati redovne, izvještajne Skupštine SLOuBiH koja je 22. juna 2013. godine održana u Sarajevu. Ukupno 72 delegata, koliko

ih je prisustvovalo skupštinskom zasjedanju, jednoglasno je usvojilo Izvještaj o aktivnostima Upravnog odbora SLOuBiH za 2012./2013. godinu zajedno sa financijskim izvještajem. Kako je u obraćanju delegatima Skupštine istaknuo Salem Alihodžić, predsjednik UO SLOuBiH, u proteklom periodu UO je na dnevnom redu imao više od 100 pitanja, a većina odluka donesena je jednoglasno.

 

 

Dodjela lovišta 

 

"Odluka UO je da se razdvoje izvještajna i izborna skupština, upravo da bi se više vremena ostavilo vama, kako bi se kvalitetnije obradila problematika i uradili kvalitetni prijedlozi za buduće funkcioniranje SLOuBiH", rekao je Alihodžić. 

Prema Izvještaju o radu UO SLOuBiH kojeg su usvojili delegati Skupštine, UO je imenovao radnu grupu koja je organizirala sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Osnovna tema sastanka bila je implementacija Zakona o lovstvu FBiH, sa posebnim osvrtom na primjenu podzakonskih akata koji su direktno vezani za ustrojstvo lovišta i njihovu dodjelu budućim korisnicima. Nažalost, iako postojeće odredbe Zakona o lovstvu FBiH, prema mišljenju pravne službe Ministarstva, daju realne okvire i mogućnost da se može pristupiti dodjeli lovišta lovačkim udruženjima putem javnog poziva, a mimo koncesionih odnosa, do danas po pitanju dodjele lovišta nije učinjeno skoro ništa te UO izražava nadu da će usvajanjem izmjena Zakona o lovstvu ova problematika biti riješena.

Delegati Skupštine Saveza na zasjedanju 2012. godine donijeli su zaključak da se pristupi reorganizaciji "Lovačkog lista". Na sjednici Upravnog odbora Saveza od 09.01.2013. godine odlučeno je da se potpiše probni ugovor na šest mjeseci sa agencijom "PRag" koja od januara 2013. priprema i štampa "Lovački list" . 

Ponovo je koncem 2012. pokrenuto pitanje učlanjenja lovačkih organizacija iz Tuzlanskog kantona u Savez, te je dogovorena zajednička aktivnost SLOuBiH i LSTK putem formiranja zajedničkog koordinacionog tijela s ciljem brže implementacije Zakona o lovstvu, posebno u segmentu dodjele lovišta lovačkim organizacijama, kao i nekim drugim pitanjima, ali ne o onima koja se odnose na pristupanje lovačkih društava TK u SLOuBiH. 

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva UO dostavio je primjedbe iznijete na Skupštini Saveza, a koje se odnose na prijedlog izmjena Cjenovnika za odstrjel i korištenje divljači, kao i na prijedlog Pravilnika o bazi podataka lovačkih trofeja. Veći dio primjedbi je usvojen i ugrađen u Cjenovnik za odstrjel i korištenje divljači, kao i Pravilnik o bazi podataka lovačkih trofeja.

Odgovorno poslovanje

Članicama SLOuBiH UO je permanentno upućivao upozorenja na potrebu potpune realizacije skupštinskih oduka i zaključaka, a posebno provođenje odluke da svaki lovac bude pretplatnik "Lovačkog lista", kao i ostale financijske obaveze članica.

Pošto je na prethodnoj sjednici Skupštine Saveza prihvaćena inicijativa koju je pokrenuo UO za izmjene i dopune Zakona o lovstvu FBiH, Savez je Ministarstvu dostavio primjedbe, prijedloge i sugestije na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, te učestvovao u javnoj raspravi o ovoj temi. Prednacrt izmjena Zakona u parlamentarnoj je proceduri. Delegati Skupštine SLOuBiH jednoglasno su usvojili i Izvještaj Nadzornog odbora, koji je kako se navodi, izvršio pregled i kontrolu materijalno-financijskog poslovanja za 2012. godinu, kao i rada SLOuBiH u cijelosti. 

U Izvještaju NO dalje se navodi da je pregledom dokumentacije, a posebno Završnog računa za 2012. godinu i analitičkog prikaza prihoda i rashoda koji su se odnosili na materijalno-financijsko poslovanje SLOuBiH, utvrđeno da se poslovanje Saveza u cijelosti odvijalo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, financijskim planom i odlukama UO i nije utvrđena niti jedna nepravilnost. U protekloj godini ostvaren je prihod od 471.364,00 KM te utvrđeni rashodi u iznosu od 384.632,00 KM, gdje je evidentan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 86.732,00 KM, što je pokazatelj odgovornog i domaćinskog poslovanja Saveza.

Jedna od primjedbi NO odnosila se na neutrošak predviđenih sredstava za dodjelu financijske pomoći lovačkim organizacijama za realizaciju projekata u svrhu unapređenja lovstva u protekloj godini. Komisija za dodjelu financijske pomoći lovačkim organizacijama za realizaciju projekata u svrhu unapređenja lovstva nije postupala u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za dodjelu financijske pomoći lovačkim organizacijama za realizaciju projekata u svrhu unapređenja lovstva na što je NO ukazao UO. Ovaj organ smatra da se za dodjelu spomenutih sredstava na korektan i transparentan način ubuduće treba provesti javni konkurs putem "Lovačkog lista" kako bi sve članice imale jednakopravnu mogućnost učešća na njemu. Naime, postoje lovačka društva kojima su ranije zbog dugovanja otpisana određena sredstva pa ta lovačka društva ne mogu dobiti sredstva za projekte, uz stav i odluku UO, u vezi pomoći i dodjele sredstava, da Savez nema novaca za takve namjene i ubuduće se aktivnost dodjele sredstava uopće neće niti provoditi. Naime, Skupština je prihvatila Financijski plan za narednu godinu u kojem uopće nisu planirana sredstva za projekte lovačkih društava. Kada su u pitanju obaveze članica prema Savezu, NO konstatira da se stanje u proteklom periodu osjetno popravlja, ali opet ne u cijelosti i u punom kapacitetu u skladu sa odredbama Statuta i odlukama Skupštine Saveza, a koje se odnose na "Lovački list", izmirenje članskog doprinosa, uplate tekućih i svih drugih nastalih obaveza. NO smatra da se mora ustrajati u zakonskoj i statutarnoj principijelnosti i dosljednosti ukoliko se želi da Savez postane ozbiljan partner države u organizaciji lovstva u BiH, a koji vlastitim primjerom mora pokazati spremnost da bude lider u organizaciji i vođenju lovstva u državi.

Podrška LKS FBiH

Po pitanju "Lovačkog lista", NO konstatira da se u cijelosti ispoštovala Odluka Skupštine sa prethodnog zasjedanja za reformu glasila, koje je još uvijek u probnoj fazi izdavanja te po ocjeni ovog organa na dobrom putu za realizaciju lista kakvog je SLOuBiH u načelu želio imati. U Izvještaju se naglašava da su lovačka društva dužna provoditi Odluke ranijih sjednica Skupštine o kupovini "Lovačkog lista", u vezi čega je predloženo da se utvrdi minimalni iznos članarine u koju bi bila uračunata i cijena "Lovačkog lista".

Što se tiče kinologije u prethodnoj godini, NO pozitivno je ocijenio rad i provedene aktivnosti na formiranju LKS u FBiH kao temelja za aktivno i funkcionalno razvijanje lovne kinologije u FBiH. Naravno da treba nastaviti sa svim ostalim neophodnim radnjama za legalno funkcioniranje LKS i valjanost dokumenata ovog saveza, kao što su pristupanje KS BiH, što je jedan od prvih preduslova za članstvo u FCI-u. Činjenica je da je formiranje LKS FBiH obavio SLOuBiH i trenutno vrši njegovo financiranje, ali se u narednom periodu mora temeljno uspostaviti njegovo unutrašnje financiranje na poseban način te zadržati kontrola i ingerencije koje ima SLOuBiH. Na rad Arbitražnog suda NO nije imao primjedbi za razliku od Komisije za priznanja i odlikovanja koja je u svim slučajevima (osim u jednom) postupala i dodjeljivala priznanja suprotno odredbama Pravilnika koji tretira ovu problematiku. Naime, od ukupno 21 aplikacije od strane članica Saveza, u 20 slučajeva dodijeljena su priznanja suprotno limitirajućem procentu prema uplati članskog doprinosa. Kada je u pitanju izvještajni period za 2012. godinu, NO smatra da se poslovanje i cjelokupan rad SLOuBiH odvijao u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i da ovakav trend, sa otklanjanjem pomenutih nedostataka, treba nastaviti i u budućnosti, sa još više entuzijazma i novim poboljšanjima.

Kompromisna rješenja

Arbitražni sud je u postupcima rješavanja problema između lovačkih društava i unutar lovačkih društva, rješavao na način da se niti u jednom predmetu nije upuštao u rješavanje problema, koji su u nadležnosti matičnih lovačkih organizacija, a kako je to i utvrđeno u njihovim statutarnim odredbama. Kada je u pitanju rješavanje zahtjeva lovačkih društava koji se odnose se osporavanje priznavanja kontinuiteta u članstvu SLOuBiH, u općinama gdje egzistiraju dvije lovačke organizacije i izdavanja članskih markica Saveza, Arbitražni sud je u takvim situacijama predlagao kompromisna rješenja koja su u većini slučajeva i uvažena. Nažalost, apeli Arbitražnog suda Saveza upućeni članicama SLOuBiH kada je zatraženo da se Arbitražnom sudu dostavljaju sve pokrenute disciplinske mjere u lovačkim društvima prema pojedincima ili grupama, počev od prijave krivolova, isključenja, pa do svih oblika kršenja zakona i lovne etike nisu urodili plodom. Ovi podaci bili bi korišteni za stvaranje baze podataka, a ujedno bi rad Arbitražnog suda bio djelotvorniji i transparentniji Arbitražni sud posebno je upozoravao i upozorava lovačke organizacije članice Saveza, da prijem lovca, člana iz druge lovačke organizacije, nije moguć ukoliko ta osoba ne dostavi ispisnicu iz ranijeg lovačkog udruženja uz prateću dokumentaciju o lovcu, posebno za one lovce koji su svojim aktivnostima prekršili lovnu etiku i zakonom propisane norme.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog Plana rada UO SLOuBiH za 2013./2014. godinu, zajedno sa financijskim planom za 2013. Plan rada UO SLOuBiH predviđa da će puni angažman UO Saveza i svih struktura Saveza biti usmjeren na provođenje odluka i zaključaka Skupštine SLOuBiH. UO će pružiti punu podršku izmjenama i dopunama Statuta SLOuBiH, ukoliko delegati donesu odluku za izmjene i dopune postojećeg Statuta SLOuBiH. SLOuBiH će nastaviti aktivnosti na uključivanju u međunarodne projekte zaštite divljači i ugroženih životinjskih vrsta.

Također će aktivno raditi na planu unapređenja lovne kinologije, edukaciji kinološkog kadra i mentora za obuku lovaca pripravnika. SLOuBiH će pomagati lovačkim organizacijama u izradi godišnjih planova gospodarenja lovištem, davati stručno mišljenje u postupcima dodjele lovišta na gospodarenje (posebno poslije aktivnosti koja se odnosi na usvajanje izmjena Zakona o lovstvu). Posebna pažnja bit će usmjerena na edukaciju, kako usavršavanje kadrova u kinologiji (kinoloških referenata u lovačkim organizacijama), tako i kadrova unutar lovačkih organizacija (lovovođa, mentora, stručnih tijela i dr.)

Planom su predviđene redovne aktivnosti osposobljavanja lovaca pripravnika i provođenje lovačkih pripravničkih ispita, rad na poboljšanju glasila "Lovački list" te druge redovne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima i normativnim aktima SLOuBiH.

Delegati su, također, podržali inicijativu predsjednika Lovno-kinološkog saveza FBiH Muhidina Handžića da se LKS FBiH u 2013. godini financira dijelom od kotizacija koje iznose dvije KM po lovcu, a ostatak sredstava neophodnih za njegovo funkcioniranje da osigura SLOuBiH. Delegati Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o prijemu u članstvo ŠPD "Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa - posebno lovište "Plješevica". 

 

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads