Štampa

ORJEN - BIJELA GORA POTENCIJALNO PODRUČJE NATURA 2000

Autor Super User. Posted in vijesti

 

 U Trebinju je uz aktivno učešće preko 40 sudionika održana prva radionica u procesu  pripreme prijedloga plana upravljanja za područje prirode Orjen-Bijela gora. Područje je jedno od tri pilot područja, odabrana od strane domaćih i internacionalnih stručnjaka projekta Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“.Preko rada u grupama identificirali su vrijednosti područja, način postojećeg i planiranog korištenja područja, te definisali povoljne uslove i nepovoljne uticaje na  vrijednosti područja. Pored prezentacija i rada u grupama, upriličen je i zajednički obilazak područja.  Sljedeća radionica na području Orjen-Bijela gora, planirana je 18. juna, na kojoj će se usaglasiti ciljevi očuvanja prirode i održivog razvoja, kao i aktivnosti koje su potrebne za njihovo ostvarenje.
Orjen-Bijela gora pripada mediteransko biogeografskoj regiji, a obuhvata oko 18 156 hektara, gdje se nalazi više habitatnih tipova od evropskog značaja – jame (koje nisu otvorene za javnost), šume, travnjaci, borove šume, planinski pašnjaci i livade. Ovo područje je idealno za opstanak značajnih vrsta, kao što su medvjed, vuk, jarebica kamenjarka i atraktivna ptica grabljivica - orao zmijar.

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads